Lãnh đạo Công ty TNHH TM & DV OHAL

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Chức vụ: Giám đốc

Sinh năm: 1990

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh